Chính sách quyền riêng tư của Nội thất ZH Lab đã được tạo ra để thể hiện cam kết của chúng tôi đối với quyền riêng tư và bảo vệ thông tin của bạn. Là một phần trong hoạt động bình thường của dịch vụ, chúng tôi thu thập và, trong một số trường hợp, tiết lộ thông tin về bạn. Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn tốt hơn, chúng tôi cung cấp thông báo này giải thích các thông lệ thông tin của chúng tôi và những lựa chọn bạn có thể thực hiện về cách thu thập và sử dụng thông tin của mình.

1. Thông tin được thu thập bởi Trang web Nội thất ZH Lab.

Để liệt kê hoặc hỏi về thiết bị, người dùng phải cung cấp cho chúng tôi thông tin liên hệ (ví dụ: tên và địa chỉ email của bạn cũng như thông tin nhân khẩu học (ví dụ: mã zip của bạn). Một số thông tin nhất định, chẳng hạn như địa chỉ email, được yêu cầu để liên hệ với bạn và cung cấp thông tin được yêu cầu cũng như để xác minh danh tính của bạn để sử dụng trong hồ sơ của chúng tôi.

Nếu bạn quyết định mua bất kỳ thiết bị nào, chúng tôi có thể cần thu thập một số thông tin tài chính nhất định, chẳng hạn như địa chỉ thanh toán và chỉ dẫn ngân hàng. Thông tin tài chính được thu thập sẽ được sử dụng để kiểm tra khả năng mua hàng của bạn, lập hoá đơn cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ cũng như cho các mục đích khác.

2. Thông tin của bạn được sử dụng như thế nào.

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin liên hệ của khách hàng để thông báo cho người bán về các câu hỏi của người dùng và/hoặc theo dõi danh sách thiết bị của người bán. Thông tin cá nhân của bạn cũng được sử dụng để thông báo cho bạn khi bạn yêu cầu thông báo về thiết bị hoặc về những thay đổi đối với trang web.

3. Tiết lộ thông tin của bạn.

Chúng tôi không bao giờ sử dụng hoặc chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân được cung cấp trực tuyến cho chúng tôi theo những cách không liên quan đến những cách được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này và không cho bạn cơ hội từ chối hoặc cấm các hoạt động sử dụng không liên quan đó. ZH Lab Furniture sẽ không bao giờ cố ý bán, cho thuê hoặc cho thuê bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của bạn hoặc doanh nghiệp của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. IEN sẽ tiết lộ thông tin nếu có yêu cầu hợp pháp hoặc được yêu cầu bởi bất kỳ cơ quan chính phủ nào. IEN có thể tiết lộ thông tin của bạn nếu được yêu cầu để bảo vệ các quyền và tài sản của IEN và khách hàng của IEN.

4. Cookie

Các trang web của ZH Lab Furniture sử dụng cookie cho mục đích theo dõi và bảo mật. Cookie là các tệp văn bản mà các trang web đặt trên máy tính của người dùng nhằm mục đích lưu giữ hồ sơ. Chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi các tùy chọn và cài đặt của khách hàng. Cookie chỉ có thể được truy cập bởi trang web mà cookie bắt nguồn từ đó. Các trang web khác không có quyền truy cập vào cookie của chúng tôi, trong khi chúng tôi không có quyền truy cập vào cookie do các trang web khác cung cấp. Điều này đảm bảo rằng không ai có thể truy cập thông tin của khách hàng ngoài chúng tôi.

5. Trang web của bên thứ ba

Các trang web của ZH Lab Furniture chứa các liên kết đến một số trang web khác. Xin lưu ý rằng trong khi chúng tôi xem xét từng trang web mà chúng tôi liên kết đến, Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi không áp dụng cho các trang web có chính sách quyền riêng tư được liên kết này. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm đối với nội dung có trong các trang web được liên kết này. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc điều khoản về quyền riêng tư của từng trang web để tìm hiểu thêm về cá nhân của họ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tuyên bố về quyền riêng tư này hoặc các hoạt động của trang web này, vui lòng: Liên hệ với chúng tôi. info@zhlabfurniture.com